Wydrukuj tę stronę

Zajęcia wspomagające

zajęcia wspomagajaceInformujemy o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających organizowanych od początku roku szkolnego 2021/2022 oraz możliwości uczestnictwa w nich uczniów według ustalonego harmonogramu (klik-klik). Harmonogram zajęć został opracowany w porozumieniu z nauczycielami i diagnozą potrzeb uczniów (na podstawie ankiet wypełnianych przez Państwa w czerwcu).

Każde zajęcia będą trwały 45 minut i odbywać się będą wyłącznie w szkole w grupach liczących co najmniej 10 uczniów.

W celu zapisania dziecka na zajęciach rodzice, zgodnie z rozporządzeniem, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 9 września 2021r.

Zajęcia organizowane będą na podstawie § 10g pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).